9/9

Nguồn SEGOTEP

Còn hàng
Kích thướcATX
Còn hàng
Kích thướcATX
Còn hàng
Kích thướcATX
Còn hàng
Kích thướcATX
Còn hàng
Kích thướcATX
Còn hàng
Kích thướcATX
Còn hàng
Kích thướcATX
Còn hàng
Kích thướcATX
Còn hàng
Kích thướcATX
Còn hàng
Kích thướcATX
Còn hàng
Kích thướcATX

Nguồn SEGOTEP

Công suất nguồn
Tiêu chuẩn hiệu suất
Kiểu dây nguồn
Giá