9/9

Camera

Laptop

Iphone

Macbook

Màn hình

Mainboard

VGA - CARD MÀN HÌNH

CPU (INTEL – AMD)

RAM - BỘ NHỚ TRONG